Dla firmy Komunikacyjne

Polisa podatkowa dla firmy

Polisa Podatkowa ma na celu ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzonymi sporami podatkowymi, w szczególności z ponoszeniem kosztów profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami – postępowania obsługiwane są przez prawników i doradców podatkowych zatrudnionych w Instytucie Studiów Podatkowych.


Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim - pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.


Ubezpieczenie AC

Autocasco, w skrócie AC, to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, którym możesz objąć swój samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia) przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.


Assistance dla firm

Ubezpieczenie Assistance stanowi ofertę dodatkowych usług i świadczeń dostępnych dla posiadaczy samochodów osobowych zawierających w Compensie ubezpieczenie OC lub AC w wariancie Baza.


NNW pasażerów i kierowców

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczę­śliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy.


Ubezpieczenie transportowe zgodne z WE 1071