Dla firmy Podróże służbowe

Ubezpieczenie turystyczne dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę jest to ubezpieczenie grupowe dla firm i organizacji delegujących osoby na wyjazdy zagraniczne. Ubezpieczenie w formie polisy otwartej, doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy nie jest możliwe precyzyjne określenie ilości ubezpieczonych osób i terminów ich wyjazdów. Wysokość składki szacowana jest na podstawie wstępnie zadeklarowanej liczby osobodni i zostaje rozliczona na koniec okresu ubezpieczenia, na podstawie przesyłanych raportów o odbytych podróżach lub pobytach.

Zakres ubezpieczenia obejmuje: Koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w podróży zagranicznej musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem;
  • Koszty transportu medycznego;
  • Koszty transportu zwłok Ubezpieczonego;
  • Świadczenie usług assistance;
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na trwałym inwalidztwie lub śmierci Ubezpieczonego;
  • Bagaż podróżny Ubezpieczonego;
  • Opóźnienie lotu.